Skip to main content

Algemene Voorwaarden Nonstop Training

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach: Danny Casimiro Salgado, handelend als zelfstandig ondernemer.
Klant: De persoon aan wie door de coach advies en begeleiding wordt verleend, of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Offline Training: Een afspraak op locatie: Kwadijkerkoogweg 14L, 1442 LA, Purmerend.
Online Coaching: FaceTime, Microsoft Teams of Google Meet, afhankelijk van de voorkeur en beschikbaarheid van de klant en coach.

Artikel 2: Basis
De coach biedt persoonlijke begeleiding aan de klant. Indien nodig kan de coach de begeleiding overdragen aan een andere coach die werkzaam is voor Nonstop Training. De gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant.

Artikel 3: Verhindering
Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij de coach hier minimaal 24 uur van tevoren van op de hoogte te stellen. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Als de klant niet binnen 24 uur voor het genoemde tijdstip een afmelding doet, vervalt de gemaakte afspraak en is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Bij langdurige verhindering moet de klant dit tijdig aangeven bij de coach om samen tot een passende oplossing te komen.

Artikel 4: Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de coach. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Als de klant niet binnen 24 uur voor het genoemde tijdstip een ziekmelding doet, vervalt de gemaakte afspraak. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd, uitsluitend op basis van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 5: Vakantie
Bij vakantie en/of verlof van de klant van minder dan 30 werkdagen zal het lidmaatschap niet worden verlengd. Bij langdurig verlof of vakantie dient de klant dit tijdig kenbaar te maken bij de coach, zodat gezamenlijk naar een passende oplossing kan worden gezocht. Klanten hebben de mogelijkheid om hun abonnement twee keer per kalenderjaar te bevriezen vanwege vakantie en/of verlof, voor een periode van maximaal 14 dagen per keer. Voor het aanvragen van een dergelijke bevriezing kan contact opgenomen worden via het contactformulier of per e-mail op info@nonstoptraining.nl. Indien de trainer zelf vakantie en/of verlof opneemt en er geen vervanging beschikbaar is, zal Nonstop Training het abonnement van de klant automatisch bevriezen. Ook hier geldt een maximum van twee keer per kalenderjaar en een periode van maximaal 14 dagen per keer.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de coaching deelt de coach de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen, indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach behoudt zich het recht voor om tweemaal van elk kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. Dit geldt zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. Zonder schriftelijke toestemming van de coach mogen deze zaken noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de coach zijn verstrekt.

Artikel 8: Girale betalingen
Betaling aan de coach dient te geschieden per overschrijving (iDEAL), per automatische incasso op het genoemde rekeningnummer. Pakketten personal training, groepstraining of bootcamp kunnen ook chartaal betaald worden. De klant kan de factuur opvragen via facturatie en/of via info@nonstoptraining.nl. Bij betaling per overschrijving moet de klant het volledige bedrag binnen 14 dagen voldoen. Bij betaling per automatische incasso wordt het maandelijks verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd tot en met de laatste maand van het contract. Aan het einde van het contract wordt deze automatisch verlengd met één maand. Als de betaling niet binnen dertig dagen na de factuurdatum is voldaan, is de coach gerechtigd het factuurbedrag met €15,00 administratiekosten te verhogen. Als de nota zestig dagen na de factuurdatum niet is voldaan, is de coach gerechtigd wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, evenals alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Chartale betalingen
Betaling aan de coach dient te geschieden op locatie van Nonstop Training PT, Kwadijkerkoogweg 14L, 1442LA Purmerend. De klant kan de factuur opvragen via facturatie en/of via info@nonstoptraining.nl. Enkel lespakketten voor personal training 1-op-1, groepstrainingen, bootcamp en bedrijfsfitness komen in aanmerking voor chartale betalingen. De betaling dient betaald te worden bij aanvang van de 1ste officiële les van het pakket. Indien de klant het verschuldigde bedrag vergeet, is er een mogelijkheid dat Nonstop Training de les annuleert.

Artikel 10: Opzeggen
Na het verstrijken van de maanden van het gekozen traject is het traject maandelijks opzegbaar. Opzegging dient te geschieden via de website van Nonstop Training. Het uitschrijf formulier bevindt zich aan de onderzijde van de website. Bij opzegging geldt er een opzegtermijn van één maand. Als er een overstap plaatsvindt naar een ander termijn (bijvoorbeeld: na 3 maanden overstappen naar een 6 maanden traject), geldt de nieuwgekozen termijn voordat het traject maandelijks opzegbaar is. Als de desbetreffende periode(s) niet is voldaan, is de coach gerechtigd om wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, evenals alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten als hij door omstandigheden, buiten zijn invloedsfeer of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor het deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de coach zijn resultaatgericht, zonder garantie op een specifiek resultaat. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van de door de coach verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de coach. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar, met inachtneming van de beperkingen zoals vermeld in dit artikel. Bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De coach is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.
Deelname aan activiteiten van Nonstop Training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Nonstop Training is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen worden altijd op eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer moet zelf controleren of deelname medisch verantwoord is voor hem/haar en dient te beschikken over een zorgverzekering.

Op iedere overeenkomst met Nonstop Training rust een inspanningsverplichting. Nonstop Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Nonstop Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Nonstop Training georganiseerde activiteiten. Nonstop Training is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies gegeven door de personal trainer. Tevens is Nonstop Training niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer is jegens Nonstop Training aansprakelijk indien Nonstop Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient Nonstop Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
Nonstop Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nonstop Training is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Nonstop Training is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. Indien Nonstop Training aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nonstop Training beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Nonstop Training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Nonstop Training is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Nonstop Training zal, voor zover mogelijk, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nonstop Training.

Artikel 13: Ontbinding
Nonstop Training heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden stopgezet. Als de overeenkomst wordt gesloten, wordt de contractduur bepaald. Een voorafgaande of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden. Dit dient te worden onderbouwd met een medische verklaring van een erkende arts of een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden Nonstop Traject Challenge
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Nonstop Training PT en is uitsluitend van toepassing op de “Nonstop Traject Challenge”, lopende van iedere 1ste van de maand tot en met de laatste dag van de maand twee maanden vooruit (in totaal drie maanden).

1. Omschrijving van de actie
De “Nonstop Traject Challenge”,  actie omvat het aanbieden van Online Fitness Coaching door de Coach, gedurende een periode van drie (3) maanden, aan een gelimiteerd aantal van tien (10) klanten die zich ten doel stellen meer dan zeven (7) kilo af te vallen.

2. Selectie en Prijzen
Aan het einde van de actieperiode worden de drie (3) klanten met het meest behaalde resultaat geselecteerd op basis van hun behaalde resultaten. Deze selectie geschiedt volgens door de Coach opgestelde criteria. De selectiecriteria zijn gericht op het meten van de meest significante verbeteringen op de volgende gebieden:

  • Gewichtsverlies
  • Vermindering in centimeters omvang
  • Visuele veranderingen zoals vastgelegd in foto’s
  • Overige meetbare verbeteringen in fysieke conditie en algehele gezondheid

De beoordeling wordt uitgevoerd door de Coach, die de resultaten op een objectieve en transparante manier beoordeelt.

De drie geselecteerde klanten ontvangen prijzen als volgt:

  • Eerste plaats: Volledige restitutie van de betaalde vergoeding voor drie (3) maanden coaching.
  • Tweede plaats: Restitutie van de betaalde vergoeding voor twee (2) maanden coaching.
  • Derde plaats: Restitutie van de betaalde vergoeding voor één (1) maand coaching.

3. Voorwaarden voor Deelname
Deelnemers dienen de volledige vergoeding voor drie (3) maanden coaching vooraf te voldoen. Deelname vereist instemming met de algemene voorwaarden van Nonstop Training PT en de specifieke voorwaarden van deze actie. Klanten zijn verplicht hun voortgang en resultaten te documenteren, inclusief het bijhouden van foto’s, voedings- en trainingslogboeken, en dagelijkse verplichte weegmomenten.

4. Beoordeling en Besluitvorming
De resultaten worden objectief en transparant beoordeeld door de Coach. De besluitvorming van de Coach omtrent de winnaars is bindend en staat niet open voor bezwaar of beroep.

5. Wijzigingen en Beëindiging
Nonstop Training PT behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de “Nonstop Traject Challenge” actie te allen tijde te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien het vereiste minimumaantal van tien (10) deelnemers niet wordt bereikt voor de aanvangsdatum van de actie, zal de actie niet doorgaan. In dat geval worden de deelnemers die zich al hebben aangemeld geïnformeerd over de annulering van de actie.

Deze deelnemers hebben vervolgens de keuze om over te stappen naar een standaard fitness coaching traject aangeboden door Nonstop Training PT, zonder de specifieke actievoorwaarden en -prijzen. Indien een deelnemer niet wenst over te stappen naar een regulier traject, heeft deze deelnemer het recht op volledige restitutie van de reeds betaalde vergoeding voor de “Nonstop Traject Challenge“. Alle restituties worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en binnen een redelijke termijn na de annulering van de actie.